گردش کار دفتر مهندسی: (شرکت ساختمانی)
پس از تشکیل پرونده در شهرداری (توسط مالک) و بازدید کارشناسان شهرداری از محل پروژه، مالک محترم می بایستی دستور نقشه (فرم تهیه نقشه) را از شهرداری تحویل گرفته و به دفتر مهندسی ارائه نماید، در این مرحله دفتر مهندسی نسبت به تهیه جانمایی اولیه بر اساس فرم تهیه نقشه (و کروکی) اقدام نموده و پس از تایید آن در شهرداری نسبت به تهیه نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک و اخذ تاییدیه های آنها اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در انتها کلیه نقشه ها و مدارک به مالک محترم تحویل شده و ایشان جهت اخذ جواز ساخت به شهرداری مراجعه نموده و جواز ساخت برای پروژه ایشان از سوی شهرداری صادر می گردد.


گردش کار شهرداری اراک:
مراحل صدور پروانه ساختمانی
گردش کار استعلامات