تصاویری از محیط اداری دفتر فنی و مهندسی بهین سازان:

دفتر مهندسی اراک 1

دفتر مهندسی اراک 2

دفتر مهندسی اراک 3

دفتر مهندسی اراک 4