مسئول دفتر و طراح سازه (محاسب): سعید سیدعلیخانی (۰۹۳۷۲۸۰۲۵۰۰)
طراح معماری و مسئول امور اداری: لیلا سیاحت موید (۰۹۱۸۹۶۴۲۰۲۹)
طراح تاسیسات (برق و مکانیک): سیدمهدی سجادی (۰۹۱۸۴۰۴۰۵۷۰)
نقشه بردار (کروکی و برداشت): آرمان منصوری (۰۹۱۸۳۶۷۵۸۳۳)
طراح معماری و مسئول امور اداری: حمزه آنقی (۰۹۱۸۳۶۰۰۶۷۰)

معرفی سایر مهندسان همکار دفتر بهین سازان:
همکار محاسب: محمود فیض
همکاران تاسیسات برقی:
مرتضی افراسیابی
ندا درخشانی
همکاران تاسیسات مکانیکی:
اعظم مشیدی
طاها کوچکی