در صورتی که توانایی و علاقمندی در امر بازاریابی ساختمان را دارید لطفاً با مدیریت دفتر تماس بگیرید.